top of page

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Πολιτική Αποστολών

Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Για παραγγελίες άνω των Χ ευρώ η αποστολή είναι δωρεάν, ενώ για παραγγελίες κάτω των Χ ευρώ υπάρχει η χρέωση των Χ ευρώ.

Πολιτική Επιστροφών

Αναφορικά με τις επιστροφές των προϊόντων, το δικαίωμα υπαναχώρησης είναι ένα ειδικό δικαίωμα που ισχύει στις εξ’ αποστάσεως πωλήσεις.

 

Μπορείτε να το ασκήσετε μόνον εφόσον έχετε την ιδιότητα του «καταναλωτή» βάσει της νομοθεσίας και σύμφωνα με τις κατωτέρω οριζόμενες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως καταναλωτής θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα. 
 

Υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή: Ρητώς μας δηλώνετε τα ακόλουθα κατά την ολοκλήρωση των αγορών σας και την υποβολή της παραγγελίας σας:


Αν αγοράσετε από τον e-shop μας και αιτηθείτε την έκδοση απόδειξη λιανικής πώλησης τότε τεκμαίρεται, για τους σκοπούς εκπλήρωσης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ότι εσείς ενεργείτε ως καταναλωτής, ενώ αν αγοράσετε και αιτηθείτε την έκδοση τιμολογίου τότε αγοράζετε στο πλαίσιο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας και άρα στερείστε την ιδιότητα του καταναλωτή και δεν έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει του παρόντος (ωστόσο εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 και 12 κατωτέρω).


Όροι για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης: Εφόσον, πραγματοποιείτε τις αγορές σας ως καταναλωτής έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση αγοραπωλησίας αναιτιολόγητα (χωρίς δηλ. να δώσετε εξήγηση σε εμάς) μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερών από την ημέρα παράδοσης σε εσάς ή σε τρίτο πρόσωπο των προϊόντων με μία ρητή δήλωση υπαναχώρησής σας με τους ακόλουθους τρόπους: 


- Με επιστολή με ταχυδρομείο ή courier στην έδρα μας, 
- Εmail στο commeilfautevents@gmail.com
- Συμπληρώνοντας το έντυπο δήλωσης υπαναχώρησης που θα βρείτε εδώ,


Προθεσμία: Δικαιούστε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών και έχετε κατόπιν άλλες 7 ημέρες για την επιστροφή των προϊόντων. Στην περίπτωση που αποστείλετε το έντυπο υπαναχώρησης μαζί με το προϊόν, αυτό θα πρέπει να συντελεστεί (υπαναχώρηση και επιστροφή) εντός των 14 ημερών από την ημέρα παράδοσης. Η επιστροφή πρέπει να γίνει με δικά σας έξοδα και ευθύνη στην έδρα της εταιρείας. Σύμφωνα με τον νόμο, επίσης, την απόδειξη της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και επιστροφής του προϊόντος στην έδρα μας, έτσι όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω την φέρετε εσείς. Σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά προϊόντα παραγγελθέντα από εσάς με μια παραγγελία και παραδιδόμενα χωριστά το 14ήμερο εκκινεί από τότε που εσείς ή ένας τρίτος (πλην του μεταφορέα) τον οποίο εσείς υποδείξατε (π.χ. σε περίπτωση δώρου) απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου προϊόντος.


Υποχρεώσεις για την επιστροφή 
Προκειμένου να γίνει δεκτή η επιστροφή ενός προϊόντος, ισχύουν οι κάτωθι (σωρευτικές) προϋποθέσεις:

 

A) Πρέπει να έχετε ασκήσει νόμιμα το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων που αναφέρονται παραπάνω, με τον τρόπο που αναφέρεται πααραπάνω και να αποστείλετε το προϊόν/τα προϊόντα στην έδρα της Εταιρείας.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι για λόγους υγιεινής δεν δεχόμαστε πίσω κανένα προϊόν του οποίου η συσκευασία έχει ανοιχθεί, εκτός από τα μεταλλικά προϊόντα.

 

Β) Εφόσον επιστρέφετε ένα μεταλλικό προϊόν, πρέπει αυτό να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε. Προσοχή: θα πρέπει να διαχειρίζεστε κάθε προϊόν που παραλαμβάνετε με τον τρόπο εκείνο που θα το διαχειριζόσασταν και θα το εξετάζατε σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του και να μην κάνετε οποιαδήποτε χρήση πέρα από αυτή. Συνεπώς, με την επιφύλαξη των προϊόντων που το κατάστημά μας δεν δέχεται πίσω για λόγους υγιεινή το προϊόν το οποίο μας επιστρέφετε πρέπει: 
- Εάν έχει ανοιχθεί, η αρχική συσκευασία να είναι ακέραιη, να μην έχει φθαρεί και να μην έχει σκιστεί,
- Να είναι πλήρες, με όλα τα παρελκόμενα και αναπόσπαστα συνοδευτικά εξαρτήματα στην αρχική τους συσκευασία,
- Να συνοδεύεται στο δέμα αποστολής από όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (απόδειξη αγοράς, τυχόν εγγύηση, οδηγίες κλπ.),
- Σε περίπτωση που αυτό έφερε αξεσουάρ ή πρόσθετες παροχές πχ. πρόσθετες εγγυήσεις, να συνοδεύεται και από αυτά.

 

Συνέπειες υπαναχώρησης
Στην περίπτωση που υπαναχωρήσετε νόμιμα η Εταιρεία μας θα σας επιστρέψει, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου όλα τα χρήματα που έλαβε από εσάς πλέον του κόστους μεταφοράς (όχι όμως και τα τυχόν επιπλέον έξοδα βάσει των επιλογών σας π.χ. αντικαταβολής) για τα προϊόντα που επιστρέψατε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, από τον χρόνο που θα λάβουμε πίσω τα προϊόντα. Εάν παραπάνω από ένα προϊόν επιστράφηκε τότε τα χρήματα που θα επιστραφούν θα αφορούν το προϊόν που επιστράφηκε με την προβλεπόμενη ως άνω διαδικασία και προϋποθέσεις. Τα χρήματα θα επιστραφούν είτε στην κάρτα σας μέσω του τραπεζικού ιδρύματος (εφόσον πληρώσατε με κάρτα) είτε θα κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε (εφόσον πληρώσατε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής). Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να συμπληρώνετε στη φόρμα υπαναχώρησης τον αριθμό ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού που θέλετε να καταθέσουμε τα χρήματα που προέρχονται από διαδικασία υπαναχώρησης. Την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων του λογαριασμού σας την φέρετε εσείς και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την περίπτωση που ο αριθμός ΙΒΑΝ που δηλώσατε για την επιστροφή είναι εσφαλμένος.


Απομείωση αξίας προϊόντος

Εφόσον επιστρέφετε ένα μεταλλικό προϊόν του οποίου η συσκευασία έχει ανοιχθεί, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, διατηρούμε το δικαίωμα να εξετάσουμε την κατάσταση του προϊόντος και να σας επιστρέψουμε μειωμένο το τίμημα κατά την χρήση την οποία έχει υποστεί. Η Εταιρεία μας θα υπολογίσει την τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος και θα σας επιστρέψει το ποσό που καταβάλλατε για την αγορά μειωμένο κατά την ως άνω απομείωση της αξίας. Το ανωτέρω νόμιμο δικαίωμα της Εταιρείας προς συμψηφισμό βάσει του σχετικού πίνακα απομείωσης της αξίας, αποτελεί δικαιοπρακτικό θεμέλιο της σύμβασης αγοραπωλησίας. 
Σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως του ανωτέρω δικαιώματος, κάθε αγοραστής δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του εκ του νόμου ή της τυχόν εμπορικής εγγύησης που συνοδεύει το προϊόν κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 9 και 10 ακολούθως.

bottom of page